Overlegtafel mobiliteit

Initiatiefnemers
Intercommunale Leiedal en Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
Partners
Mobiliteitsaanbieders zoals Mobit, Office on Wheels, Taxistop ... en bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen gevestigd op Hoog Kortrijk
Timing
December 2017 - heden
Resultaten
De verschillende overlegtafels hebben geleid tot een diepgaander participatietraject rond de verduurzaming van mobiliteit op het bedrijventerrein.

In 2015 werd één van de grote invalswegen van Hoog Kortrijk heraangelegd. Naar aanleiding van deze werken werden toen verschillende informatiemomenten voor de bedrijven georganiseerd. In december 2015 kwamen verschillende bedrijven nog bijeen om de nieuwe situatie te evalueren en een aantal blijvende aandachtspunten (waaronder de steeds toenemende filedruk) te bespreken.

Eind 2017 stelden de projectpartners vast dat er een aantal concrete aanleidingen waren om de groep opnieuw samen te brengen. De uitdaging om het woon-werkverkeer vlotter én duurzamer te maken staat steeds hoger op de agenda. Een aantal opkomende nieuwe concepten rond duurzaam woon-werkverkeer (zoals de kantoorbus, free floating deelfietsen, …) vroegen om een verduidelijking. Maar vele ondernemers hadden ook veel interesse voor een aantal planningsprocessen op hoger niveau– zoals het complex project K-R8 rond de aanpak van enkele knooppunten op de E17/R8, het onderzoek naar een nieuwe hoogwaardige openbaar vervoersverbinding tussen het station van Kortrijk en het bedrijventerrein, …

Daarom werden de bedrijven eind 2017 opnieuw uitgenodigd voor een aantal overlegtafels rond mobiliteit. Deze overlegtafels gaven bedrijven de kans om hun ervaringen en best practices (bijvoorbeeld rond fietsbeleid, …) te delen. Daarnaast werden op vraag van de bedrijven verschillende aanbieders uitgenodigd om hun diensten rond duurzame mobiliteit te komen toelichten. Zo kwamen Taxistop (carpooling), Mobit (free floating deelfietsen) en Office on Wheels (kantoorbus) toelichting geven. Ook de Stad Kortrijk was vertegenwoordigd op deze overlegtafels, en gaf meer duiding omtrent de lopende projecten K-R8 en de openbaar vervoersverbinding.

De overlegtafel Mobiliteit ging in de periode tussen december 2017 en april 2018 drie keer door (20/12/2017, 30/1/2018, 7/3/2018).

In navolging van deze overlegtafels werden eveneens een aantal concrete acties uitgewerkt. Zo werden stappen ondernomen rond het verbeteren van de oversteekbaarheid van de invalsweg Beneluxlaan, werd de opwaardering van een bestaande wandelroute vanaf de Kennedylaan richting de Rozentuin geagendeerd bij de Stad, werd op vraag van de bedrijven een groepsaankoop voor (elektrische) fietsen georganiseerd (link fiche groepsaankoop), en werd in april van 2018 een fietstocht georganiseerd voor de werknemers van het bedrijvenpark om zowel het concept van de deelfietsen als de bestaande kwalitatieve fietsroute beter bekend te maken (video).

Uit deze overlegtafels bleek ook een groeiende vraag bij de bedrijven tot meer samenwerking. Zo gaven verschillende bedrijven aan interesse te hebben in een gezamenlijke aanschaf van deelfietsen. Om deze en andere mogelijkheden tot samenwerking verder te verkennen werd in het voorjaar van 2018 een participatietraject opgestart met de bedrijven rond mobipunten en andere concrete acties.