What's next

Binnen het 3,5 jaar lopende project Samen Slimmer naar het Werk konden de projectpartners dankzij de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen verschillende bestaande en nieuwe oplossingen voor duurzame mobiliteit uittesten.

Geoloket Samen Slimmer naar het Werk: potentieel exploreren

In samenwerking met verschillende partners werden er diverse nieuwe tools uitgewerkt, zoals het Geoloket Samen Slimmer naar het Werk. Dit Geoloket geeft parkmanagers, mobiliteitsambtenaren en bedrijven een overzicht van de duurzame alternatieven, en verwijst door naar verschillende andere actoren die kunnen helpen in de transitie naar duurzame mobiliteitsalternatieven.

Daarnaast wil Leiedal de functionaliteit van het Geoloket evalueren. Indien de feedback en gebruikersevaluaties positief blijven, kan onderzocht worden of er bijkomende functionaliteiten kunnen toegevoegd worden om een nog betere dienstverlening te kunnen aanbieden. Ook de doelgroep kan navenant uitgebreid worden naar bedrijven, andere bedrijventerreinen tot zelfs individuele gebruikers. Een dergelijke uitbreiding en verdere verfijning vereisen wel bijkomende middelen en partners.

MobiliteitsCoach ontzorgt en begeleidt

Tegelijk kwamen we tot de vaststelling dat, naast sensibiliseren, informeren en doorverwijzen, er nog een service ontbreekt om bedrijven de stap naar realisatie te helpen zetten. De praktische uitvoering van het mobiliteitsbeleid in bedrijven heeft nood aan een MobiliteitsCoach. Deze MobiliteitsCoach geeft niet alleen informatie en advies, maar ontzorgt de bedrijven door ook de realisatie en uitvoering mee te begeleiden.

In de toekomst willen we zo'n MobiliteitsCoach aan het werk zetten voor de bedrijven van Zuid-West-Vlaanderen. Binnen het project SHARE-North zal de MobiliteitsCoach op korte termijn een kickstart kunnen nemen via het doorlopen van een aantal proeftrajecten met bedrijven.

Daarnaast zullen we in overleg met verschillende partners het takenpakket en het werkterrein van deze MobiliteitsCoach verder afbakenen, en zoeken naar een financieringsmodel dat deze dienstverlening ook op lange termijn kan garanderen. Zo kan de MobiliteitsCoach uitgroeien tot een vaste waarde in de dienstverlening naar de bedrijven in onze regio.

Toolbox van de MobiliteitsCoach

De verschillende oplossingen en tools die we in de voorbije 3,5 jaar uittestten, vormen een eerste aanzet voor een goedgevulde toolbox waarmee de MobiliteitsCoach aan de slag kan. Gaandeweg zal deze toolbox verder aangevuld worden met de ervaring die de MobiliteitsCoach uitbouwt bij de bedrijven. De toolbox vormt een onmisbaar werkinstrument voor de MobiliteitsCoach, maar hij/zij zal die ook blijven delen met anderen: zo gaat deze expertise niet verloren, en kunnen bedrijven ook altijd zelf inspiratie opdoen om hun mobiliteitsbeleid in handen te nemen.

Het Geoloket hoort ook thuis in deze toolbox, en vervult een belangrijke rol als informatiebron voor bedrijven, parkmanagers, gemeenten en de MobiliteitsCoach. Naarmate het werkterrein van de MobiliteitsCoach uitbreidt, zal ook het Geoloket mee uitbreiden en verder aangevuld worden met relevante data.

Vervoerregio als nieuwe context

Ondertussen zal ook het mobiliteitsbeleid de komende tijd een grote verandering doormaken. De omschakeling van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid en de oprichting van de vervoerregio's bieden nieuwe opportuniteiten. In de vervoerregioraden zullen gemeenten in onderling overleg het mobiliteitsaanbod vormgeven. Wanneer de gemeenten een sterke regie gaan voeren voor 'vervoer op maat', biedt dit kansen om de mobiliteit op en rond bedrijventerreinen te verbeteren. Hier kan de ervaring van de MobiliteitsCoach waardevolle input leveren aan de vervoerregio. Leiedal blijft daarom het regionale mobiliteitsbeleid verder opvolgen en ondersteunen, en legt de link tussen de vervoerregioraad en de expertise en ervaringen van de MobiliteitsCoach op het (bedrijven)terrein.

Dialoog met bedrijven en andere partners

Dankzij Samen Slimmer naar het Werk is de dialoog met bedrijven en andere partners rond mobiliteit sterker en beter geworden. Samen met de bedrijven bespreken we waar we elkaar kunnen versterken en welke initiatieven wenselijk zijn in functie van concrete resultaten. Samen Slimmer naar het Werk!