Mobipunten

Initiatiefnemers
Intercommunale Leiedal, Taxistop, Autodelen.net
Partners
Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, projectpartners SHARE-North, stad Kortrijk, Meneer De Leeuw
Timing
8 maanden
Resultaten
Lijst met deelacties om mobiliteitssysteem op bedrijventerrein duurzaam en toekomstbestendig te maken

In september 2017 lanceerden Taxistop en Autodelen.net het concept Mobipunten in Vlaanderen. Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende (voornamelijk mobiliteits-) functies elkaar ontmoeten. Elk mobipunt bevat een divers mobiliteitsaanbod waarvan autodelen, nabijheid openbaar vervoer (of collectief vervoer) en fietsparkeren essentieel zijn. Daarnaast is toegankelijkheid een noodzakelijk kenmerk van elk mobipunt. Een mobipunt is ingericht om op buurtniveau toegang te bieden aan verschillende vervoerswijzen of om van de ene modus op de andere over te stappen. Via mobipunten wordt combimobiliteit toegankelijk en gebruiksvriendelijk.

Als we woon-werkverkeer duurzamer willen maken, is combimobiliteit ook voor bedrijventerreinen een belangrijk aandachtspunt. Maar bedrijventerreinen werken anders dan woonbuurten, en dus zullen Mobipunten op bedrijventerreinen er hoogstwaarschijnlijk ook anders uitzien dan in woonbuurten. Om een aangepast Mobipunt te ontwikkelen, startte Leiedal een participatietraject op met de bedrijven van Hoog Kortrijk. Daarvoor werd samengewerkt binnen het Europese project SHARE-North, en werd de ondersteuning van een extern participatiebureau, Meneer De Leeuw, ingeroepen.

Aan de bedrijven van Hoog Kortrijk werd de vraag gesteld: wat kunnen we doen om mobiliteit van, naar en binnen het bedrijvenpark duurzamer te maken, en zo te werken aan een toekomstbestendig bedrijvenpark? Kan gebruik gemaakt worden van een nabijgelegen P+R, aanwezige bushaltes, of andere opportuniteiten? In verschillende workshops met de bedrijven werd verkend welke mogelijkheden een combinatie van deelmobiliteit, openbaar/collectief vervoer en fietsinfrastructuur op een toegankelijke locatie kunnen bieden.

Daarbij werd duidelijk dat deelmobiliteit voor bedrijven niet in de eerste plaats gaat om deelwagens, maar dat ook poolwagens en vooral poolfietsen/deelfietsen voor bedrijven zeer interessant zijn als onderdeel van een keten van duurzaam woon-werkverkeer. Het delen van mobiliteit kan ook een opstap zijn naar andere vormen van delen, zoals bijvoorbeeld het delen van parkeerruimte, elektrische laadpalen, …

Uit het traject dat met de bedrijven gelopen werd, bleek dat het voor bedrijventerreinen niet evident is om een geschikte locatie voor een mobipunt te bepalen. De schaal van bedrijventerreinen (waardoor wandelafstanden erg groot worden en potentiële gebruikers verspreid zitten) staat in contrast met de nabijheid die een mobipunt in stedelijke context wél kent. Tegelijk ontbreek op bedrijventerreinen vaak een centrale publieke ruimte die ontmoeting tussen passanten mogelijk maakt en een bundeling van activiteiten mogelijk maakt. Tot slot vormt de aanleg van de publieke ruimte in bedrijventerreinen (met een sterk autogericht karakter en weinig ruimte voor voetgangers en fietsers) een probleem voor de toegankelijkheid. Veilige voetgangers- en fietsersinfrastructuur en een kwalitatieve publieke ruimte kwamen dan ook naar boven als belangrijkste aandachtspunten om duurzame en gedeelde mobiliteit op bedrijventerreinen te doen werken.

Tegelijk bleek dat verschillende bedrijven reeds verschillende deelservices kennen, gebruiken of aanbieden (bijvoorbeeld poolwagens, deelfietsen, openstellen van elektrische laadpaal, gebruik van pakketautomaten, …). In de toekomst zal dit aanbod aan deelservices wellicht nog toenemen. De uitdaging zal zijn om deze services met elkaar te verbinden en zichtbaar te maken voor de potentiële gebruikers. Deze zichtbaarheid van mobiliteitsalternatieven is immers ook één van de grote voordelen van een fysiek Mobipunt.

Uit het participatietraject met de bedrijven werd een lijst met 10 deelacties gedistilleerd:

  • Wandelcultuur Hoog Kortrijk
  • Gedeeld gebruik van parkings
  • Netwerk van deelfietsen en fietshavens
  • Netwerk van laadpaal-pioniers
  • Vlotte verbinding tussen station en Hoog Kortrijk
  • Plaza Kennedy – publieke plek voor ontmoeting en gedeelde diensten
  • Delen van (duurzame) poolwagens
  • Veilig fietsen
  • Boost de e-bike
  • Achterkanten worden voorkanten

Binnen het project SHARE-North zullen een aantal van deze deelacties vastgepakt worden om hierrond, in samenwerking met de bedrijven en de Stad Kortrijk, een proefopstelling te realiseren. Bedoeling is om via deze proefopstellingen de gedeelde en duurzame mobiliteit zichtbaar te maken op het bedrijventerrein.

Daarnaast zal binnen het project SHARE-North op een gelijkaardige manier onderzocht worden hoe gedeelde mobiliteit zichtbaar kan worden in bijvoorbeeld een kleinstedelijke omgeving of een gemeentekern. Daarvoor zal op een aantal locaties - in onder andere gemeente Zwevegem, gemeente Kuurne, Stad Menen en gemeente Avelgem - een participatietraject opgezet worden waarbij ook handelaars, scholen, voorzieningen, ... betrokken worden. Ook hier zal via proefopstellingen getest worden hoe gedeelde mobiliteit deze omgevingen duurzamer kan maken. 

Meer informatie over mobipunten?

https://mobipunt.be/